<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">
Treveileder

Frokostwebinar: Tre som klimaskall – overflatebehandling og modifisering

Av Knut Magnar Sandland 9. september 2021

Ved bruk av tre som fasademateriale vil type trevirke, teknisk utforming og behandling ha stor betydning for levetiden til trefasaden. I dette seminaret er konstruktiv trebeskyttelse, overflatebehandling og ulike modifiseringer sentrale temaer.

Les mer ›

Temaer: Fasade

Frokostwebinar 25. august Trekonstruksjoner - muligheter

Av Knut Magnar Sandland 5. juli 2021

Ulike treprodukter kan gi ulike konstruksjonsmessige løsninger for bruk av tre i bygg. Flere massivtreprosjekter har blitt godt kjent etter hvert, men det finnes flere trebaserte løsninger for bygging med tre. På bakgrunn av dette inviterer BYGG i TRE, Norwegian Wood Cluster og Interreg-prosjektet The Bioeconomy Regions in Scandinavia til digitalt frokostwebinar om ulike løsninger for trekonstruksjoner.

Les mer ›

Frokostwebinar 16. juni

Av Knut Magnar Sandland 9. juni 2021

Klimatiltak som konkurransefortrinn – Miljødeklarasjon (EPD)

Les mer ›

Temaer: EPD

Miljøpåvirkning av tre sammenlignet med andre bygningsmaterialer

Av Katrin Zimmer 28. mai 2021

NIBIO-publikasjonen «The environmental impacts of wood compared to other building materials» (Miljøpåvirkning av tre sammenlignet med andre bygningsmaterialer, Hill and Zimmer 2018), (https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2496052) går inn på generelle forhold i sammenheng med de ulike metodene til miljøpåvirkningsanalyser. Rapporten analyserer livsløpsanalyser gjennomført på forskjellige trematerialer i Norge og andre sammenlignbare land, samt konkurrerende materialer som betong og stål.

Les mer ›

Frokostwebinar Torvbråten skole

Av Knut Magnar Sandland 9. mai 2021

Frokostwebinar – Torvbråten skole 26. mai kl. 08:30-10:00

Les mer ›

Trebehandling - Innovasjon, metoder og trender

Av Knut Magnar Sandland 2. mai 2021

I NIBIO-publikasjonen Trebehandling – innovasjon, metoder og trender presenteres ulike typer trebehandling som finnes i Norge – både gamle og nye metoder – samt at det informeres om riktig bruk av tre. (Forfattere: A. Treu, L. Sandved Dalen, L. Ross Gobakken, E. Larnøy og G. Alfredsen).

Les mer ›

CLICKdesign

Av Gry Alfredsen 22. april 2021

I ForestValue prosjektet CLICKdesign  utvikles et verktøy for enkelt å spesifisere levetid for treprodukter.

Les mer ›

Temaer: Levetid treprodukter

Massivtreelementer og brannegenskaper

Av Geir Glasø 14. april 2021

Tekna arrangerer ulike kurs, og flere av kursene ligger ute på Tekna sine hjemmesider.
I 2017 hadde Tekna et eget frokostkurs om temaet Massivtreelementer og brannegenskaper. På dette kurset snakket Splitkon ved Erlend Johansen (norsk leverandør av massivtreelementer) og Treteknisk ved Geir Glasø om massivtreelementers brannegenskaper. I tillegg forteller Arkitekt Jørgen Tycho fra Oslotre om erfaringer med store konstruksjoner i massivtreelementer.

Les mer ›

CIOL - Treimpregnering

Av Erik Larnøy 17. mars 2021

Norges forskningsråd støtter kommersialisering av CIOL, et samarbeid mellom NIBIO og Ard Innovation finansiert med 5 millioner kroner gjennom FORNY.

Les mer ›

Testlaber for SMB-ers utvikling av produkter og tjenester fra reststrømmer

Av Mari Kristine Buckholm 11. februar 2021

– De mest interessante mulighetene for utnyttelse av reststrømmer i treindustrien i dag kommer fra sagbruksindustrien der vi ser store mengder sagflis. Fra papirmasse-siden kan man se lignin og nanocellulose mer som bistrømmer enn reststrømmer og svartlut som en reststrøm. Vi ser til og med reststrømmer fra krysslimt treproduksjon som kan gi nye produkter, sier Thomas Bajer i IUC (Industriellt utvecklingscentrum) Dalarna.

Les mer ›

Temaer: KL-trä, KL-tre, Hållbar, Bærekraftig, sirkulær økonomi, Testanlegg

interreg_Sverige-Norge_

 

Bioeconomy Region

 

Om Marked For Tre

Gjennom bloggen Marked For Tre ønsker vi å bidra til innovasjon og bygge kunnskap om bruk av tre som materiale i nye produkter, teknologier og tjenester. Innovasjon som bygger på fornybare råvarer fra skogen.

Interreg prosjektet «The Bioeconomy Region» har som mål å stimulere innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen. Interreg prosjektet «rethinking wood» har som mål å øke anvendelsen av tre i bygninger, som nytt materiale og som nye produkter.

Besøk:
www.bioeconomyregion.com
www.svinesundskommitten.com 
www.fyrbodal.se
www.viken.no

 

Siste innlegg

Søk i bloggen