NIBIO-publikasjonen «The environmental impacts of wood compared to other building materials» (Miljøpåvirkning av tre sammenlignet med andre bygningsmaterialer, Hill and Zimmer 2018), (https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2496052) går inn på generelle forhold i sammenheng med de ulike metodene til miljøpåvirkningsanalyser. Rapporten analyserer livsløpsanalyser gjennomført på forskjellige trematerialer i Norge og andre sammenlignbare land, samt konkurrerende materialer som betong og stål.

Bruk av tre i konstruksjoner spiller en viktig rolle som en del av strategien for økt karbonlagring og redusert energiforbruk i byggsektoren. I de fleste av de gjennomgåtte studiene er det enighet om at det finnes miljøfordeler knyttet til bruk av tre i bygg med tanke på å begrense klimagassutslipp og klimaendringer, men all sammenligningen må skje i forhold til relevante funksjonelle enheter.

Per i dag finnes det ikke livsløpsanalyseverktøy som er avanserte nok til bruk som beslutningsstøtte til generelle valg av materialer for hele bygget når målet er å minimere miljøpåvirkningen. Dette kan bare avgjøres fra sak til sak. Livsløpsanalysebaserte studier kan imidlertid brukes som informasjonsgrunnlag ved politiske beslutninger om bruk av materialer for å minimere klimapåvirkningen fra byggsektoren i Norge, dersom påvirkningskategorien for globalt oppvarmingspotensial (GWP) legges til grunn i kombinasjon med data for energiforbruk.