For første gang har vi nå et verktøy som kan beregne trebasert karbonlagring i bygningsmasse på kommune- og fylkesnivå i Norge forteller Gry Alfredsen, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO),

Råstoff fra skog er en viktig brikke i puslespillet som utgjør det grønne skiftet. Trebaserte bygningsmaterialer medfører som hovedregel lave utslipp i produksjonen og bidrar dessuten til lagring av karbon i et byggs levetid. Trematerialer kan anvendes i alle typer bygninger og bygningsdeler, og det er et stort potensial for å øke andelen trematerialer i bygninger. Internasjonale og norske studier viser at potensialet er størst ved å bruke trevirke i langlevde produkter slik som bygningers bærekonstruksjoner. Norge har lang tradisjon for å bygge med tre, og er også et foregangsland når det gjelder innovativ bruk av tre i bygg. Kommunal og fylkeskommunal sektor spiller en viktig rolle i dette arbeidet.

En utfordring i arbeidet med å øke kunnskapen om karbonlagring i bygg og bygningers klimafotavtrykk, som kan synliggjøre mulige utslippsreduserende tiltak, er at det for kommuner og fylker så langt har manglet beregningsverktøy som kan: 1) kvantifisere lagret karbon i tre i bygningsmassen og synliggjøre klimaeffekten av dagens trebruk, 2) kvantifisere karbonlagring ved planlegging av fremtidige bygg. Men det har vi nå på plass med denne modellen! Modellen er designet for å se endring i karbonlagring ved endringer i hele bygningsmassen i kommunen eller fylket, eller ved endringer i større bygningsporteføljer. Dette er ikke et verktøy for å beregne karbonlagringseffekt for enkeltbygg. For enkeltbygninger der man har detaljkunnskap om areal og materialbruk, bør man benytte andre LCA-baserte modeller (livssyklusanalyse/Life Cycle Assessment) med større detaljeringsgrad for å oppnå et mer anvendelig estimat.

Modellen kan du finne her: https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/beregne-effekt-av-ulike-klimatiltak/

Rapporten kan du finne her: https://hdl.handle.net/11250/2689714

Trebasert karbonlagring i bygningsmasse
Prosjektet har vært finansiert av The Bioeconomy Region, Viken Fylkeskommune og Miljødirektoratet. De utførende forskningspartnerne har vært: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) v. Gry Alfredsen og Knut Magnar Sandland, Civitas v. Eivind Selvig, og Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS) v. Lars G. Tellnes.


Mer info og kontakt: 

Monika Elisabeth Bjerke Svanberg, The Bioeconomy Region
E-post: monikasv@viken.no

Gry Alfredsen, Norsk Institutt for Bioøkonomi
E-post: gry.alfredsen@nibio.no