Tone Elisabeth Berge Hansen i Vestfold og Telemark fylkeskommune har tro på Politisk forum Skagerrak.

— Med nyetablerte Politisk forum Skagerrak har vi fått en arena der næringsutviklingen på tvers av grensen mellom Norge og Sverige virkelig kan skyte fart, sier næringspolitiker Tone Elisabeth Berge Hansen i Vestfold og Telemark fylke. Hun har imidlertid en sterk advarsel å komme med.

Offisielt er det et sterkt samarbeid mellom norsk og svensk næringsliv, med tette bånd mellom de grensenære regionene som Viken og Västra Götaland. I praksis er det mange skjær i sjøen, med to land, tre forvaltningsnivåer og en flokk med næringsaktører som skal samarbeide.

Med etableringen av Politisk forum Skagerrak i sommeren 2022 har regionene langs dette havstykket fått et verktøy i arbeidet med å gjøre samarbeidet enklere. Inspirasjonen kommer fra de marine næringene, i kjølvannet av interregprosjektet Marint Grenseforum Skagerrak.

Forumet har sitt første møte 4. november 2022.

Les sluttrapporten om Interregprosjektet her.

Eller se filmen.

Samarbeid på tvers av grensen

Det florerer av aktører innenfor eksempelvis østers, tang og tare, blåskjell og oppdrett som har behov for å samarbeide på tvers av landegrensen. I praksis er det vanskelig på grunn av ulike politiske systemer, støtteordninger, beslutningsveier og tilgang til relevant kompetanse.

I prosjektperioden som ble avsluttet høsten 2022, jobbet man med å

  • spre kunnskap og informasjon om mulighetene i Skagerrak
  • arbeide med å fjerne grensehindringer som hemmer marin utvikling
  • avdekke mulighetene og utfordringene med digitalisering for marine næringer
  • skape et kompetanseforum bestående av marine bedrifter, havsforvaltning og forskning & akademia.

En sentral metode var å samarbeide med næringsaktører og finne konkrete måter å bidra til en mer smidig etablering og mer lønnsom drift. Blant erfaringene var nettopp behovet for en formell kanal inn i og gjennom det beslutningssystemene – uavhengig av landegrensen.

Dermed så Politisk forum Skagerrak dagens lys. Det består av folkevalgte fra Vestfold og Telemark, Viken og Västra Götalandsregionen.

Les også: Skagerrak: - Vi må kombinere vern og næringsutvikling

 

Smidige rammebetingelser

— Dette er en stor mulighet for faktisk å få til smidigere rammebetingelser, mener Tone Elisabeth Berge Hansen. Hun er leder av Hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark.

— Nå har vi en arena for å løfte problemstillinger som ikke kan behandles andre steder. Jeg har kontakt med en næringsaktør i Tønsberg som opplever at nasjonale regler gjør samarbeidet med en partner i Strømstad vanskelig. Dette er et typisk tilfelle, at ting blir uoversiktlig for spesielt mindre aktører. Det kan fort gi utfordringer for konkurransesituasjonen, påpeker hun.

— Gjennom tett dialog med næringene kan vi veilede aktørene om regelverket og muligheter for søke ulike støtteordninger, men også bidra til at saker blir behandlet i rette instanser. Og vi kan løfte problemstillinger opp på et nasjonalt nivå der det viser seg nødvendig, sier Berge Hansen.

Ulikt ansvar er en utfordring

Hun er tydelig på at forumet kommer til å møte konkrete utfordringer og at den nye arenaen ikke gir automatisk grønt lys og god flyt for alle næringslivets ønsker og planer.

— Norske fylkeskommuner og svenske len har ganske ulike ansvars- og myndighetsområder. På norsk side har fylket konkrete ansvarsområder innenfor miljø og tilsyn, mens de svenske lenene ikke har noen innvirkning her. Da er det landshøvdingen som må trekkes inn. Med andre ord må vi sørge for å gå opp slike beslutningsveier og få dem forankret hos riktige myndigheter i både Sverige og Norge, forklarer Tone E. Berge Hansen.

Derfor blir et viktig innledende skritt å ta tak i slike praktiske utforinger, slik at Politisk forum Skagerrak blir et reelt organ for å få gjennomslag for viktige saker for næringsutviklingen.

Les også: - Felles innsats for Skagerrak er et vern av demokratiet

 

Fylkesdelinger og valg kan sinke prosessen

Så til den virkelig store utfordringen for den nye arenaen allerede i oppstarten: Utskifting av folkevalgte og administrative nøkkelpersoner.

— Både Viken og Vestfold og Telemark er i en oppdelingsfase, og de nye fylkene kan fort miste fokus på dette arbeidet. Interessen er sterkt forankret i de nye fylkene, men vi må sørge for at initiativet har kontinuitet også etter oppdelingen, sier Berge Hansen.

Hun peker på at valget i Sverige nylig og i Norge neste år vil gi utskiftinger politisk som kan medføre andre prioriteringer.

— Næringslivet slutter ikke med å produsere tang og tare eller drive fiskeoppdrett av den grunn. De vil fremdeles ha behov for hjelp til å vokse og utvikle sine markeder. Derfor bør arbeidet forankres godt i administrasjonene, slik at ting ikke stopper opp i en overgangsfase, understreker Tone Elisabeth Berge Hansen.