Illustration: Havs- och vattenmyndigheten Illustration: Havs- och Vattenmyndigheten

Sveriges första havsplaner till regeringen för beslutande 

I 2014 beslutade EU om ett ramdirektiv för havsplanering, som innebär att medlemsstaterna senast 31 mars 2021 ska ha antagit havsplaner. Havsplanering ska vara ett verktyg för att skapa blå tillväxt enligt EU’s strategi för ”Blue Growth” men planeringen ska även förhålla sig till bland annat havsmiljödirektivet.

I december 2019 överlämnade Havs-och vattenmyndigheten för första gången förslag på statliga havsplanerna till regeringen för de tre havsområdena Västerhavet, Östersjön och Bottniska Viken. Detta sker efter flera års arbete av Havs- och Vattenmyndigheten tillsammans med kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och organisationer. Bland annat har underlag, utkast och förslag tagits fram samt bearbetats efter dialogmöten och samråd. Planerna visar på lämplig användning av haven, och när de har antagits ska dessa var vägledande för kommuner i planering av kust- och territorialvatten. De ska även vara vägledande för länsstyrelser och andra myndigheter som utövar tillsyn eller ger tillstånd till verksamheter i havet.

Vad är havsplanering? 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om den svenska havsplaneringen hos Havs- och Vattenmyndigheten.